Skip to content

Blogg

I blogginläggen delar vi medieinslag och nyheter om Copperstones verksamhet och belyser viktiga delar i dialogen med berörda myndigheter gällande Copperstones miljötillståndsansökan. All dialog med myndigheter, även den vi publicerar här, är offentlig handling.

Fem frågor till Copperstones miljö- och hållbarhetschef

Peter Wihlborg har lång erfarenhet av att jobba med miljöfrågor och tillståndsprocesser, bland annat från Länsstyrelsen och som konsult. 2022 anslöt han till Viscaria, tidigare Copperstone. Inför huvudförhandligen i Viscarias miljötillståndsprocess ställde vi några frågor till Peter om miljötillståndsansökan och vad som händer härnäst. Vad var det som lockade dig att ta rollen som Miljö-…

Copperstones slutliga bemötande innan huvudförhandling

Den 4 oktober löpte den förlängda tiden för sakägares och myndigheters yttranden ut i Copperstones miljötillståndsansökan. Den 4 oktober löpte den förlängda tiden för sakägares och myndigheters yttranden ut i Copperstones miljötillståndsansökan. Den 10 november lämnade vi in ett bemötande i de frågor som har kommit in under skriftväxlingen. ─ I stort står vi fast…

Skriftväxlingens första del avslutad

30 augusti 2023 stängde möjligheten för allmänhet och sakägare att komma in med synpunkter på Copperstones miljötillståndsansökan för Viscariagruvan. De yttranden som har kommit in finns samlade på vår webbplats.

Ett stort kliv mot att återöppna Viscaria

29 juni 2023 kom besked om detaljerad tidplan för miljötillståndsansökan från Mark- och miljödomstolen. Samma dag kom bergstatens bekräftelse gällande Copperstones ansökan om markanvisning för Viscariagruvan. Markanvisningen innebär att bergmästaren anvisar den mark som får användas för gruvverksamheten. Den fastställer också vilken ersättning som ska gå till berörda markägare och rättighetsinnehavare för den anvisade marken.…

”Vi hoppas på en levande dialog”

I maj kom domstolens kungörelse av Copperstones miljötillståndsansökan, följt av perioden för skriftväxling som pågår fram till sista augusti. Tillsammans är de viktiga steg på vägen mot ett godkänt miljötillstånd. Vi frågade Copperstones Hållbarhetschef och Miljöchef vad kungörelsen innebär i praktiken. ─ Kungörelsen innebär att domstolen har bedömt miljötillståndsansökan som komplett. I praktiken betyder det…

Komplettering 3 lämnad till Mark- och miljödomstolen

Via telefonsamtal har Copperstone fått ett antal kompletterande frågor från domstolen kring miljötillståndsansökan, bland annat gällande vattenhanteringen vid Viscarias framtida gruvdrift. Vissa frågor besvarade vi under telefonsamtalet, övriga i en komplettering som med tillhörande bilagor går att läsa eller ladda ner i sin helhet via vår miljötillståndsportal. Via länken nedan finns alla kompletteringar och yttranden i…

Komplettering 2 för Copperstones miljötillståndsansökan lämnad till MMD

17 mars 2023 skickade Copperstone in kompletteringar i ett svar på de kompletteringsförelägganden vi erhöll från Mark- och miljödomstolen (MMD) i februari. Kompletteringarna gäller vår ansökan om miljötillstånd för återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Samtidigt har vi lämnat in underlag för undersökningssamråd till Länsstyrelsen och övriga berörda parter, som ett första steg mot ett möjligt…

Komplettering till Copperstones ansökan om miljötillstånd

Fredag den 7 oktober lämnade vi in kompletteringar till ansökan om miljötillstånd för Viscariagruvan. ”Jag känner mig väldigt nöjd med kvalitén i vår ansökan samt i de kompletteringar vi nu lämnat in. Våra tekniska lösningar för vattenrening och bedömningar av konsekvenserna håller mycket hög nivå vilket underlättar för Mark- och miljödomstolen när de bedömer om…

Copperstones miljö- och hållbarhetschef i P1 Naturmorgon

Som 22-åring kom Copperstones Miljö- och Hållbarhetschef Anders Lundkvist till Kiruna för första gången. Sedan blev han kvar. Det var framförallt den enastående naturen som fick honom att flytta hit. Idag, 40 år senare, tar han fortfarande alla tillfällen att vistas i naturen i trakterna runt Kiruna och Jukkasjärvi. Anders har blivit något av en…

Med transparensen som ledstjärna

Den 30:e mars lämnade Copperstone Resources in sin ansökan om miljötillstånd för återöppnande av Viscariagruvan i Kiruna. Nu befinner sig bolaget i den offentliga miljöprocessen då alla underlagsrapporter och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska granskas av myndigheter. Materialet ska ligga till grund för Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd. En tillståndsprocess är omfattande och tar tid. Under…

Provborrningar indikerar mer koppar än väntat i Viscaria

Baserat på framgångsrika kärnborrningar och det generella läget på kopparmarknaden har Copperstone reviderat och utvidgat den totala resurs- och produktionsambitionen för återöppnandet av Viscaria koppargruva i Kiruna. Vi planerar nu för en brytning av 3 miljoner ton koppar per år, jämfört med tidigare antaganden om 2 miljoner ton, och det betyder att investeringsbehovet fördubblas till…

Inventeringar i Viscariaområdet

Vi är tillbaka efter sommarledigheten och arbetet är i full gång att följa upp de yttranden och synpunkter vi fått in. Det har under sommaren skett en del aktivitet på Viscariaområdet, där bland annat miljökonsultfirman Pelagia Nature & Environment AB har utfört artinventeringar och biologiska undersökningar, både på land och i sjöar och bäckar. Riktade…

Perioden för yttrande på samrådsunderlag avslutas

Nu har tiden för yttranden på samrådsunderlaget angående återstart av Viscariagruvan gått ut. Copperstone vill tacka alla som varit delaktiga och tagit sig tid att lämna synpunkter på den planerade verksamheten. Vi har fått in många bra synvinklar och är säkra på att kunna skapa en bra ansökan utifrån synpunkter från myndigheter, sakägare, organisationer och…

Snart dags för offentligt samråd om Viscaria – Copperstone uppmanar allmänheten att tycka till

Den här artikeln publicerades i Kiruna Annonsblad v. 23, 2021. Den 17 juni anordnas ett digitalt samråd för allmänheten om den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Copperstone Resources hoppas på ett stort intresse för samrådsprocessen som är det första steget i bolagets tillståndsprövning. – Vår förhoppning är att så många som möjligt vill…