Skip to content

Styrelse

Viscarias styrelse utses av bolagets ägare och ansvarar för att bolagets organisation och förvaltning tillvaratar aktieägarnas intressen på bästa sätt. Styrelsens arbete regleras i en arbetsordning som fastställs årligen.
Copperstone, Kiruna, 20240507 foto: tomas berggren

Per Colleen

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2023, Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Per har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet från finansbranschen bland annat som tidigare aktiechef på AP4 mellan 2013–2021, SEB Investment Management mellan 2011–2013 och DnBNor mellan 2008–2011.

Andra pågående uppdrag: Per är verkställande direktör i TomEnterprise AB som i sin tur innehar aktier i Viscaria. Per är ordförande i Emplicure Holding samt ledamot i Qvantum Industries.

Loading...
Loading...

Teckningsoptioner:

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare.

Copperstone, Kiruna, 20240507 foto: Tomas Berggren

Markus Petäjäniemi

Vice styrelseordförande och styrelseledamot

Vice styrelseordförande sedan 2021

Född: 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Markus Petäjäniemi har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom LKAB samt har suttit i koncernledningen i LKAB fram till i mars 2021. Hans senaste chefsroll inom LKAB var som Senior Vice President Market & Technology och var därmed ansvarig för försäljning och marknadsföring av LKABs järnmalmsprodukter samt FoU, med fokus på utveckling och innovation för att skapa LKABs framtida hållbara energi- och produktionssystem. Markus har varit styrelseordförande i LKAB Malmtrafik AB och LKAB Norge AS, båda ägt till 100% av LKAB, samt styrelseledamot i Hybrit Development AB och MEFOR.

Andra pågående uppdrag: Markus är styrelseledamot och ordförande i Last & Terräng Häggroths Traktor Aktiebolag samt Kiruna Cargo AB. Utöver det är han styrelseledamot i Impulseradar Sweden AB, styrelseordförande i den ekonomiska föreningen Arctic Rail samt styrelsesuppleant i Lemape AB.

Loading...

Teckningsoptioner: 62 500 (2021/2024:2) och 37 500 (2022/2025:2) genom Lemape AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Henrik Ager

Henrik Ager

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Henrik är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik var tidigare partner på konsultbolaget McKinsey där han arbetade i 16 år med fokus på gruvbranschen samt strategiskt och operativt arbete för globala och svenska gruvföretag. Under åtta år på Sandvik var Henrik strategichef för affärsområde Mining, divisionschef för Sandvik Rock Tools samt chef för bolagets största affärsområde, Sandvik Mining and Rock Solutions, med cirka 17 000 anställda. Under perioden december 2022 och september 2023 var Henrik VD för Viscaria (då Coppersotne).

Andra pågående uppdrag: Henrik är styrelseledamot i Re:NewCell AB och VD för Höganäs AB.

Loading...

Teckningsoptioner: 50 000 (2022/2025:1)

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Copperstone, Kiruna, 20240507 Foto: Tomas Berggren

Ing-Marie Andersson Drugge

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1962

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ing-Marie har lång erfarenhet inom gruv- och anläggningsindustrin. Ing-Marie är uppvuxen i Malmberget och har en civilingenjörsexamen i metallurgi och materialvetenskap från Luleå universitet. Ing-Marie har tidigare haft ledande positioner på BillerudKorsnäs, Boliden och Outokumpu.

Andra pågående uppdrag: Fabrikschef på Munters, ett globalt ledande företag inom innovativa, energieffektiva och hållbara klimatlösningar för verksamhetskritiska processer där kontroll av temperatur och luftfuktighet är verksamhetskritiska.

Loading...

Teckningsoptioner: 25 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Copperstone, Kiruna, 20240507 foto: Tomas Berggren

Sven-Erik Bucht

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1954

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister i den svenska regeringen mellan 2014–2019. Riksdagsledamot 2010–2019. Dessförinnan kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda. Han har tidigare varit utsedd av regeringen att representera Sverige i Nordiska Gränshinderrådet och haft positioner som VD, försäljningschef och förvaltningschef.

Andra pågående uppdrag: Sven-Erik är styrelseledamot på Pensionsmyndigheten.

Loading...

Teckningsoptioner: 100 000 (2021/2024:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Copperstone_Styrelse_220401_0574_RGB 1x1 Foto Fredric Alm

Jane Lundgren Ericsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jane Lundgren Ericsson har en juristexamen från Stockholms universitet och en Master of Laws från University of London. Jane har mer än 20 års erfarenhet från finans- och kapitalmarknaden och från ledande positioner inom AB Svensk Exportkredit där hon var del av den verkställande ledningen 2005–2018.

Andra pågående uppdrag: Jane är styrelseledamot i SBAB Bank sedan 2013 och styrelseledamot i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), VD på Visma Finance AB, styrelseledamot i Miskatonic Ventures Aktiebolag och styrelseledamot i Ineytt AB.

Loading...

Teckningsoptioner: 100 000 (2021/2024:2) och 100 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Copperstone, Kiruna, 20240507 foto: Tomas Berggren

Jörgen Olsson

Vd och Koncernchef samt styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020, Vd sedan 2023

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jörgen Olsson har en Bachelor of Science i Business and Economics från Luleå universitet. Jörgen har en omfattande meritlista när det kommer till att bygga företagskultur, finansiering och lönsam tillväxt, till exempel som tidigare ordförande och
Vd för Hoist Finance som har cirka 1 700 anställda.

Andra pågående uppdrag: Jörgen är ledamot och ordförande i Kiruna Växer ekonomisk förening, styrelseledamot i Deciso AB och styrelsesuppleant i JOHECO AB.

Loading...
Loading...

Teckningsoptioner: 150 000 (2021/2024:2), 250 000 (2022/2025:2) och 125 000 (2023/2027:2)

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och ej oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare.

Copperstone, Kiruna, 20240507

Lars Seiz

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1960

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Lars har en Fil.kand. i Finance och Marknadsföring från Uppsala universitet samt vidareutbildning i finansiell teori vid Handelshögskolan Stockholm. Han har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn med ledande positioner inom bland annat SEB och Andra AP-fonden. Mellan 2008 – 2016 var han styrelsemedlem i Barramundi Asia Pte Ltd. i Singapore. De senaste åren har han också varit med och grundat flera bolag i olika industrier, där han för närvarande agerar som rådgivare i finansiering och corporate affairs.

Andra pågående uppdrag: Lars är styrelseledamot i Handelsbanken Fonder AB.

Loading...

Teckningsoptioner: 164 000 (2021/2024:2) och 100 000 (2022/2025:2)

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande Bolagets större aktieägare.

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av minst två styrelseledamöter som är oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen, varav en styrelseledamot även ska vara oberoende i relation till bolagets större ägare.

Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka processerna runt den finansiella rapporteringen, riskhantering och intern kontroll. Utskottet biträder även valberedningen med förslag till val av revisor.

Jane Lundgren Ericsson är ledamot och ordförande i revisionsutskottet och Per Colleen är ledamot.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av styrelsens ordförande samt en eller flera styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet tar fram riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bolagsstämman ska besluta om, och utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar.

Lars Seiz är ledamot och ordförande i ersättningsutskottet och Markus Petäjäniemi är ledamot.