Skip to content

Viktiga sakområden

Här finns genvägar till sammanfattande avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i Copperstones miljötillståndsansökan för Viscaria. Dessa avsnitt har vi kartlagt som extra intressanta för sakägare och allmänhet. I varje sakområde beskriver vi förutsedd påverkan, utredningar och förslag till åtgärder. På Miljötillståndsportalens startsida finns även en länk till hela miljötillståndsansökan.
Hydrogeologi

Hydrogeologi

I Miljökonsekvens-beskrivningen framgår hur Copperstones aktiviteter förväntas påverka hydrogeologin.

 

Här kan du läsa en sammanfattning.

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske förekommer i det planerade verksamhetsområdet.

 

I MKB:n kan du läsa om förutsedd påverkan och förslag till åtgärder i området.

Rennäring

Rennäring

Det planerade verksamhetsområdet ligger inom Laevas samebys renskötselområde och en flyttled passerar genom området.

 

I MKB:n kan du läsa om förutsedd påverkan och förslag till åtgärder.

Riksintressen

Riksintressen

Kring det planerade verksamhetsområdet finns ett flertal riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken.

 

I MKB:n hittar du en beskrivning av de riksintressen som är aktuella i området.

Natura 2000

Natura 2000

Det planerade verksamhetsområdet angränsar till Natura 2000-områdena Torne och Kalix älvsystem samt Rautas fjällurskog.

 

Här kan du läsa om den förväntade påverkan på dessa områden.

Landskapsbilden

Landskapsbilden

Viscariaområdets landskapskaraktär präglas dels av naturmark där vegetationen har börjat återetableras, dels av tidigare gruvdrift så som dagbrott, gråbergsupplag och sandmagasin.

 

Här kan du läsa mer om påverkan av landskapsbilden.

Natur- och kulturmiljö

Natur- och kulturmiljö

När mark tas i anspråk för gruvverksamhet kan natur- och kulturmiljö påverkas.

 

Här kan du läsa en sammanfattning av förutsedd påverkan och förslag till åtgärder.

Luft

Luft

Ren luft är en förutsättning för god hälsa. Minimering av utsläpp till luft ingår som en del vid planering av gruvverksamhet.

 

Här kan du läsa om förutsedd påverkan och förslag till åtgärder.

Avfall och efterbehandling

Avfall och efterbehandling

På sidan 61 och 68 beskrivs planerad hantering av avfall, samt åtgärder för att i första hand återställa landskapsbilden och möjliggöra en stabil utveckling av området efter avslutad gruvverksamhet.

Energi och naturresurser

Energi och naturresurser

För den planerade verksamheten kommer ett 862 ha stort område tas i anspråk inom Viscariaområdet, där det sedan tidigare bedrivits gruv-verksamhet.

 

Här kan du läsa en sammanfattning av hur hushållning med energi och naturresurser planeras.

Samhällsaspekter

Samhällsaspekter