Skip to content
Geomorfologisk återställning är en teknik för att återskapa former och funktionalitet hos naturliga landskap. Genom att efterlikna det omgivande landskapet används metoden för att skapa långsiktigt stabila landformer och minska visuell påverkan från gruvdriften. Metoden fungerar också för att minska sedimentbelastningen från erosion. Tekniken bidrar till att optimera restaureringsarbetet och naturmiljöns återhämtning efter avslutad gruvdrift.

Viscaria kommer att utforma sin deponering av gråberg och följande ekologisk efterbehandling med hjälp av geomorfologisk design. Här beskriver vi hur utformningen för Viscarias norra och södra gråbergsdeponier kommer att skapas.

Mal-med-geomorf

Norra deponin ~ 20 mton enligt sökt tillstånd. 595 möh

Det norra gråbergsupplaget är utformat för att lagra majoriteten av gråbergsvolymen från Viscaria. Deponin är belägen i ett område som redan idag är påverkat av tidigare gruvdrift.

Helikoptervy från norr över Viscariaområdet.

  1. Bilden längst till vänster visar hur platsen ser ut idag.
  2. Den långsiktiga visionen av hur platsen kommer att se ut efter avslutad gruvdrift.

Södra deponin ~ 11 mton enligt sökt tillstånd. 595 möh

Det södra upplaget är planerat för att lagra en mindre andel av gråbergsvolymen. Den geomorfologiska designen ska minimera påverkan på det naturliga dräneringsnätverket och den ostörda terrängen, som våtmarkssystemet och bäcken som flyter mot Unna Soahkejoki.

 

Det södra gråbergsupplaget, sett ur helikoptervy riktning sydost

  1. Bilden längst till vänster visar hur platsen ser ut idag.
  2. Den långsiktiga visionen av hur platsen kommer att se ut efter avslutad gruvdrift.
Viscaria_View_2.4_Geomorphic-Contours.jpg (1)

För naturen tar det tusentals år att skapa en stabil landform. Den geomorfologiska metoden tolkar och imiterar naturens egen process för att skapa långsiktigt stabila landformer i närtid.