Skip to content

Ordlista

Ordlista Definitioner
Anrikning Process i vilken koncentrationen av det värdefulla mineralet höjs tex koppar.
Bearbetningskoncession Tillstånd att bearbeta (bryta) en fyndighet. Koncessionen är ofta tidsbestämd till 25 år. För att få bryta måste också̊ miljötillstånd sökas hos Mark- och miljödomstolen.
Borrkärna Cylindriskt prov av berg som erhålls vid borrning.
Brytning Losstagning av berg eller malm i dagbrott eller i underjordsgruva.
JORC En australiensisk standard för hur mineraltillgångar och mineralreserver ska rapporteras till aktiemarknaden och övriga intressenter.
Feasibility Study Se lönsamhetsstudie.
Kompetent person En expert inom redovisning av mineraltillgångar och medlem av en fristående expertorganisation, exempelvis FAMMP (Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals). På engelska Competent Person.
Kärnborrning Roterande borrning som används för att ta upp en kärna av berggrunden.
Lönsamhetsstudie Omfattande teknisk och ekonomisk studie av valda utvecklingsalternativ för ett mineralprojekt som omfattar detaljerade bedömningar och en finansiell analys. En lönsamhetsstudie ligger till grund för finansieringsbeslut. Även kallad Feasibility Study.
Magnetit Metallglänsande, svart, starkt magnetiskt mineral med den kemiska sammansättningen Fe3O4.
Malm Tidigare benämning på̊ mineralisering som kan exploateras med ekonomisk vinst, se även ”mineralreserver” nedan.
Miljötillstånd Tillstånd enligt Miljöbalken att bedriva gruvbrytning och malmbehandling.
Mineralisering Koncentration av potentiellt ekonomiskt intressanta mineral i berggrunden.
Mineralreserver Mineralreserver är den del av kända och/eller indikerade mineraltillgångar som bedöms kunna utvinnas lönsamt. Mineralreserver delas upp i sannolika eller bevisade tillgångar beroende på kännedomsgrad.
Mineralresurser Koncentration eller förekomst av mineral i eller på̊ jordskorpan i sådana kvantiteter och med sådan form, kvalitet och kvantitet att den har rimliga utsikter för ekonomisk utvinning. Mineralresurserna har klasserna antagen, indikerad och känd, beroende på̊ kännedomsgraden av mineraliseringen.
PERC Regelverk för rapportering av mineraltillgångar utgivet av The Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC).
Prospektering Undersökningsarbetet med att leta efter naturråvaror, t ex mineraliseringar.
Undersökningstillstånd Ensamrätten att kartlägga berggrunden i syfte att lokalisera och undersöka mineralförekomster.