Skip to content

Vår strategi

I Viscarias övergripande strategi finns riktningen för bolagets arbete formulerat.

  • Att utveckla Viscariafyndigheten till en modern koppargruva som initialt ska producera cirka 30 000 ton koppar, motsvarande 120 000 ton kopparkoncentrat per år. Produktionen ska ske på ett hållbart och ansvarsfullt sätt med hjälp av den senaste teknologin och i samexistens med bolagets intressenter – inklusive det lokala samhället.
  • Att utforska Viscariafyndigheten vidare för att ytterligare förbättra gruvans framtida ekonomiska förutsättningar, med högre halter, längre livstid och därmed högre framtida produktionsvolym.
  • Att utforska Arvidsjaurområdet, med en potentiellt mycket betydande mängd bas- och ädelmetaller. En eventuell gruvöppning planeras först efter att Viscariagruvan har återöppnats.

viscaria-strategy-image-1

Förnyad strategi och annorlunda tillvägagångssätt för snabbare uppstart

I samband med förvärvet av Viscaria koppargruva 2019, fick Gruvaktiebolaget Viscaria en ny inriktning och skalade upp till att bli ett betydligt större bolag. Vi formade en ny strategi för att på några års sikt kunna bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan.  Parallellt fortsätter marknaden att utvecklas gynnsamt. Tillväxten förväntas fortsätta i linje med ökad efterfrågan från kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhälle.

Viscarias strategi och tillvägagångssätt skiljer sig  jämfört med andra liknande projekt och vad som annars är normen vid uppstart av ett gruvprojekt. Bolaget Viscaria har valt att proaktivt göra stora investeringar i förberedande infrastruktur redan innan erhållet miljötillstånd – en metod för att korta ned tiden mellan erhållet tillstånd och produktionsstart. Detta är också en strategi för att tidigt kunna fånga upp eventuella logistiska utmaningar i förberedelsefasen.

viscaria-strategy-image-2