Skip to content

Fem frågor till Copperstones miljö- och hållbarhetschef

Peter Wihlborg har lång erfarenhet av att jobba med miljöfrågor och tillståndsprocesser, bland annat från Länsstyrelsen och som konsult. 2022 anslöt han till Viscaria, tidigare Copperstone. Inför huvudförhandligen i Viscarias miljötillståndsprocess ställde vi några frågor till Peter om miljötillståndsansökan och vad som händer härnäst.

Peter-Wihlborg-Miljochef-Copperstone-1300x867.jpg

Vad var det som lockade dig att ta rollen som Miljö- och hållbarhetschef?

Jag arbetade för Copperstone inför inlämningen av deras miljötillståndsansökan. Det var första gången jag, som har lång erfarenhet av miljöfrågor och tillståndsprocesser, kommit i kontakt med ett nystartat industribolag som på ett så seriöst sätt vill göra rätt från början. Jag slogs av hur VD och styrelse tillsatt alla viktiga positioner för att kunna jobba rätt. Det är ganska unikt att man redan i planeringsskedet ser att det är viktigt för affären att ha ett genuint miljö- och hållbarhetsarbete på plats. Copperstones företagskultur tilltalade mig – här jobbar vi ihop, lär oss av fram- och motgångar och stöttar samtidigt lokalsamhället. Sist men inte minst medför lokaliseringen och malmens miljömässiga egenskaper att det går att återöppna en koppargruva på ett hållbart sätt.

Nu ska Copperstones miljötillståndsansökan för Viscaria koppargruva upp till prövning i domstol. Den 30 januari inleds huvudförhandlingen, som förväntas pågå i cirka tre veckor. Vad kommer att ske under de veckorna?

Under förhandlingen får Copperstone möjlighet att presentera hur vi planerar att bedriva verksamheten i Viscaria, samt vilken påverkan verksamheten väntas ha för människor, miljö och samhälle. Här kommer vi ha hjälp av en mängd experter inom alla berörda områden. Förhandlingen ger även våra motparter möjlighet att komma med frågor och synpunkter på miljötillståndsansökan, som vi därmed får möjlighet att besvara.

Miljötillståndsansökan är en omfattande process med många steg. Som regel tar det flera år från det att arbetet med ansökan inleds till att bolaget erhåller tillstånd och kan starta verksamheten. Vilka har varit de största utmaningarna hittills för Copperstone under processen?

Vi har behövt visa att vi gör vad vi kan för att minska gruvverksamhetens negativa påverkan på natur och samhälle. Det blir alltid en påverkan från gruvdrift, och den vill vi minimera. Därför har vi arbetat hårt för att hitta tekniker och metoder som minskar den negativa påverkan. Vi tycker själva att vi har lyckats lösa de stora utmaningarna på ett väldigt bra sätt, bland annat gällande reningen av gruvvatten och planeringen för geomorfologisk efterbehandling som hjälper naturens återhämtning både under och efter avslutad gruvdrift. Dessutom har vi en fördel vad gäller de energieffektiva transportlösningar som redan finns på plats, med järnvägen Malmbanan inpå knuten. Generellt sett är det bra att bedriva verksamhet i Norrbotten som har god tillgång på energi från förnybara källor. En stor del av vårt energibehov kommer att tillgodoses av försörjning från lokal vattenkraft.

Under sommaren och hösten 2023 har berörda parter kunnat komma med synpunkter och frågor på miljötillståndsansökan. Därefter har Copperstone bemött dessa yttranden. Bland dem som ställer sig mindre positiva till gruvverksamhet finns närliggande samebyar. Hur säkerställer ni att samernas rättigheter beaktas när ni förbereder för kommande gruvverksamhet?

Under planeringen har vi optimerat verksamheten för att ta så lite som möjligt av ytterligare naturmark i anspråk. I synnerhet västerut, där rennäringens viktiga marker finns. I nuläget har vi ingen pågående dialog med samebyarna Laevas och Gabna om praktiska lösningar men har försökt anpassa verksamheten för att den ska störa så lite som möjligt. I framtiden hoppas vi kunna samverka och ha en lösningsinriktad dialog, som leder till att deras verksamhet störs så lite som möjligt. Copperstone har lagt fram förslag om att utforma och uppföra ytterligare skyddsstängsel, kompensation för bortfall av renbete samt att ändra sträckningen av den flyttled som påverkas. Vi hade gärna haft en dialog redan innan huvudförhandlingen eftersom det troligen hade kunnat leda till ännu bättre lösningar än dem vi har föreslagit. Men vi respekterar naturligtvis samebyarnas val att fortsätta dialogen under huvudförhandlingen istället.

Efter avslutade förhandlingar meddelas vanligtvis ett domstolsbeslut inom två månader. Hur ser processen ut därefter?

Domstolens beslut kan vara utformat på olika sätt. Vi hoppas få så kallad verkställighet redan under våren. Det skulle innebära att vi kan påbörja delar av de praktiska förberedelserna inför gruvöppning redan innan beslutet vinner laga kraft. Om ingen part överklagar inom tre veckor efter meddelad dom vinner domen laga kraft. Om någon part vill överklaga beslutet så avgör Mark- och miljööverdomstolen om parten ska få prövningsrätt. Om det går som vi önskar och Copperstone får verkställighet, så kan vi bland annat börja bygga dammar och tömma gruvan på vatten.