Skip to content

Revisor

Vid årsstämman 2024 utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsfirma för tiden fram till nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisor Martin Johansson. Viscarias revisorer utses för ett år i taget.

Den externa revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god redovisningssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn rapporterar slutsatserna från revisionen till revisionsutskottet och styrelsen.