Skip to content

Bolagets mineraltillgånger och mineralreserver är grunden för Viscarias framtida verksamhet. Genom att noggrant planera för hur verksamheten ska bedrivas och med en djupgående förståelse av mineralernas egenskaper, kan vi fatta välgrundade investeringsbeslut.

Genom omfattande undersökningsarbete ökar Viscarias team hela tiden sin kunskap om våra fyndigheter. Prospekteringsarbetet fokuserar både på att identifiera nya fyndigheter och på att fördjupa vår förståelse av redan kända mineraliseringar.

Sedan förvärvet av Viscaria 2019 har vi kontinuerligt prospekterat i området, vilket har lett till ännu bättre möjligheter för framtida gruvdrift. Under 2023 intensifierades våra borrningar för att förbättra precisionen när vi bedömer mineralhalter och mineraliseringarnas utseende och karaktär.

För närvarande bedriver vi främst prospektering i Viscariaområdet, men även inom ramen för projektet i Arvidsjaur. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att starta gruvverksamhet som ska bidra till en hållbar och framgångsrik kopparförsörjning.

Mineraltillgångar

Mineraltillgångar representerar en koncentration eller förekomst av mineral i eller på jordskorpan som har rimliga utsikter för ekonomisk utvinning. För att bedöma en mineralresurs bedöms geologiska egenskaper som geometri, densitet, kvantitet, halt och andra geologiska egenskaper.

Mineraltillgångar klassificeras enligt kännedomsgraden om mineraliseringen i tre kategorier: antagen, indikerad och känd, där “känd” representerar den högsta graden av säkerhet.

Mineralreserver

Mineralreserver är den del av kända och/eller indikerade mineraltillgångar som bedöms kunna utvinnas med lönsamhet. Vid bedömningen av mineralreserver tar vi hänsyn till faktorer som hur andel som består av gråberg, samt till förluster som kan uppstå vid brytning eller utvinning. Bedömningarna görs genom studier som bland annat utgörs av så kallade modifierande faktorer. De visar om det vid rapporteringstidpunkten är rimligt att utvinningen kan motiveras.

Mineralreserver kan delas in i två klasser baserat på kännedomsgraden – “sannolika reserver” och “bevisade reserver”, där “bevisad” är den högsta klassen.

Inom Viscaria arbetar vi löpande med att noggrant undersöka och utvärdera våra mineraltillgångar och mineralreserver. För verksamheten är detta viktigt för att kunna säkerställa en hållbar och lönsam gruvverksamhet.

mineraltillgångar och reserver

Mineraltillgångar (November 2022)

I november 2022 presenterade Viscaria en resursuppgradering av bolagets mineraltillgångar. Då hade en övergång till PERC Standard påbörjats. Övergången är en process över tid. Den nuvarande rapporten har så långt det är möjligt gjorts i enlighet med PERC-standarden, men påstår sig inte vara fullständigt i linje med regelverket. Viscaria uppmanar därför till försiktighet vid bedömningen av rapporten. Enligt uppdateringen i november 2022 uppgår tillgången av kopparförande malm i Viscaria-området till 93 miljoner ton, med en genomsnittlig kopparhalt om 0,88 procent.

Viscaria_Porträtt_0436 Foto: Fredric Alm

”För oss är det viktigt att på ett systematiskt och transparent sätt mäta och bedöma hur rika våra fyndigheter är. Kvalitet ska genomsyra allt arbete vi gör och det är därför naturligt att vi använder den senaste PERC-standarden, som ställer höga krav på redovisningen av våra tillgångar.”

Karin Lindgren, Viscarias Geologichef

Borrkarneforrad

Redovisning enligt PERC standard

Viscaria följer branschorganisationen Svemins rekommendationer vid redovisning av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. Svemin föreskriver att internationellt vedertagna standarder ska användas och rekommenderar särskilt PERC Standard, som bygger på The Template som tagits fram av CRIRSCO.
För närvarande pågår ett arbete med att uppgradera redovisningen av Viscarias mineraltillgångar och mineralreserver till PERC Standard 2021, som är den senaste utgivna standarden.

Koncessioner och tillstånd

Beviljade bearbetningskoncessioner

NAMN AREA_HA GILTIGT FRÅN GILTIGT TILL MINERAL KOMMUN ÄGARE (100%)
Svartliden K nr 1 36.0 27 December, 2000 27 December, 2025 bly, guld, koppar, silver, zink Arvidsjaur Gruvaktiebolaget Viscaria
Viscaria K nr 3 115,7 16 January, 2012 16 January, 2037 guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna Viscaria Kiruna AB
Viscaria K nr 4 30.0 16 January, 2012 16 January, 2037 guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna Viscaria Kiruna AB
Tvistbogruvan K nr 1 11.4 17 April, 2012 17 April, 2037 bly, guld, koppar, mangan, silver, volfram, zink Smedjebacken Viscaria Tvistbo AB
Eva K nr 1 34.2 13 November, 2017 13 November, 2042 bly, guld, koppar, silver, zink Arvidsjaur Gruvaktiebolaget Viscaria
Viscaria K nr 7 63.8 26 March, 2018 26 March, 2043 koppar Kiruna Viscaria Kiruna AB
Alla beviljade bearbetningskoncessioner och beviljade undersökningstillstånd ägs till 100 procent av Gruvaktiebolaget Viscaria AB eller av de helägda dotterbolagen Viscaria Kiruna AB, Viscaria Arvidsjaur AB och Viscaria Tvistbo AB.

Beviljade undersökningstillstånd

NAMN AREA_HA GILTIGT FRÅN GILTIGT TILL MINERAL KOMMUN ÄGARE (100%)
Nihka East 144,1 16 June, 2015 16 June, 2023 koppar Kiruna Viscaria Kiruna AB
Viscaria nr 101 1 472,3 16 October, 2002 7 July, 2023 koppar Kiruna Viscaria Kiruna AB
Viscaria nr 107 1 842,8 10 August, 2009 10 August, 2023 koppar Kiruna Viscaria Kiruna AB
Kirkkovaarti nr 1 386,4 8 November, 2018 8 November, 2023 bly, guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna Viscaria Kiruna AB
Rengarde nr 1 3 517,3 8 November, 2018 8 November, 2023 bly, guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna Viscaria Kiruna AB
Viscaria nr 112 1 944,8 5 December, 2011 5 December, 2023 koppar Kiruna Viscaria Kiruna AB
Sandberget nr 500 7 641,0 11 February, 2019 11 February, 2024 guld, koppar, silver, zink Arvidsjaur Gruvaktiebolaget Viscaria
Sandberget nr 400 535,6 11 February, 2019 11 February, 2024 guld, koppar, silver, zink Arvidsjaur Gruvaktiebolaget Viscaria
Sandberget nr 300 18.7 3 October, 2012 3 October, 2024 guld, koppar, silver, zink Arvidsjaur Gruvaktiebolaget Viscaria
Sandberget nr 200 19.2 3 October, 2012 3 October, 2024 guld, koppar, silver, zink Arvidsjaur Gruvaktiebolaget Viscaria
Goddevarri nr 101 148,4 4 December, 2019 4 December, 2024 bly, guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna Viscaria Kiruna AB
Viscaria East 211,9 9 June, 2017 9 June, 2025 koppar Kiruna Viscaria Kiruna AB
Viscaria nr 1 818,7 24 June, 2008 24 June, 2025 koppar Kiruna Viscaria Kiruna AB
Viscaria nr 117 4 986,5 13 January, 2023 13 January, 2026 guld, järn som förekommer i berggrunden, kobolt, koppar, molybden, nickel, silver Kiruna Viscaria Kiruna AB
Viscaria nr 118 9,0 29 March, 2023 29 March, 2026 guld, koppar Kiruna Viscaria Kiruna AB
Total (ha) 23 696,7
Alla beviljade bearbetningskoncessioner och beviljade undersökningstillstånd ägs till 100 procent av Gruvaktiebolaget Viscaria AB eller av de helägda dotterbolagen Viscaria Kiruna AB, Viscaria Arvidsjaur AB och Viscaria Tvistbo AB.

Kompetent person

Information som lämnas enligt regelverket PERC ska vara granskad av en så kallad kompetent person. Personen ska vara expert på det som redovisas, och medlem av en fristående expertorganisation – till exempel FAMMP (Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals). Hos Viscaria är Thomas Lindholm kompetent person. Han har en magisterexamen i geoteknik / geofysik och är godkänd som kompetent person enligt FAMMP. Thomas Lindholm är också en Fellow AusIMM (Australasian Institute of Mining and Metallurgy) vilket innebär att han kan rapportera i enlighet med både PERC och JORC-regelverken. Svemins granskningsnämnd granskar löpande att företagen följer organisations regler och att rapportering sker korrekt enligt standarder.