Skip to content

Copperstones slutliga bemötande innan huvudförhandling

Den 4 oktober löpte den förlängda tiden för sakägares och myndigheters yttranden ut i Copperstones miljötillståndsansökan.

Den 4 oktober löpte den förlängda tiden för sakägares och myndigheters yttranden ut i Copperstones miljötillståndsansökan. Den 10 november lämnade vi in ett bemötande i de frågor som har kommit in under skriftväxlingen.

Miljo-med-LKAB-1-1300x867.jpeg

─ I stort står vi fast vid de yrkanden och villkorsförslag som vi har lämnat tidigare, men vi har kompletterat ansökan på några punkter. Bland annat har vi utökat kapaciteten på vattenreningen, vilket innebär att verksamhetens miljöpåverkan minskar betydligt. Vi har även kompletterat tekniskt underlag för hur dammarna ska konstrueras och hur det interna säkerhetsarbetet är tänkt att bedrivas, berättar Miljö- och hållbarhetschef Peter Wihlborg.

Under skriftväxlingen har sakägare, allmänhet och berörda myndigheter kunnat lämna sina synpunkter på miljötillståndsansökan genom yttranden, som skickas till Mark- och miljödomstolen. De sista synpunkterna inkom den 4 oktober och sista datum för Copperstone att inkomma med bemötande var 10 november. Till och med 8 januari 2024 kan sakägare inkomma med ytterligare ett yttrande. De yttranden som eventuellt tillkommer bemöter Copperstone under huvudförhandlingen, som hålls i Kiruna i februari 2024.