Skip to content

Ersättning och incitamentsprogram

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2024 antogs, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Viscaria. Dessa riktlinjer omfattar i förekommande fall arbetande styrelseordföranden, samt medlemmar i bolagets koncernledningsgrupp. Riktlinjerna innebär att ersättningarna ska vara marknadsmässiga och får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Styrelsen bedömer att en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppsatta mål. För det krävs konkurrenskraftiga ersättningar som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta.

Läs mer om bolagets antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Långsiktiga incitamentsprogram

Viscaria har inrättat långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, beslutade av bolagsstämma. Programmen omfattar ledande befattningshavare och nyckelpersoner och har löptider på tre till fyra år. Utöver det har bolaget även utfärdat vissa motsvarande incitamentsprogram riktade till styrelseledamöter. Utfallen i dessa program är kopplade till kursutvecklingen för bolagets aktie och har på så sätt en koppling till bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Styrelsen utvärderar årligen om nya incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska föreslås samt omfattningen av sådana eventuella program.

Teckningsoptionsprogram Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
2021/2024:2 Styrelsen Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
Jörgen Olsson 150 000 25,4 12/20/2024 3 810 000 150 000
Markus Petäjäniemi (Lemape AB)  62 500 25,4 12/20/2024 1 587 500 62 500
Lars Seiz 164 000 25,4 12/20/2024 4 165 600 164 000
Jane Lundgren Ericsson 100 000 25,4 12/20/2024 2 540 000 100 000
Sven-Erik Bucht 100 000 25,4 12/20/2024 2 540 000 100 000
Fd styrelseledamot 36 000 25,4 12/20/2024 914 400 36 000
Totalt 612 500 15 557 500 612 500
2021/2024:1 Ledning och nyckelpersoner Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
Övriga nyckelpersoner och anställda 404 000 25,4 12/20/2024 10 261 600 404 000
Totalt 404 000 10 261 600 404 000
2022/2025:1 Ledning och nyckelpersoner Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
Övriga nyckelpersoner och anställda 255 500 33 12/18/2025  8431500 255 500
Totalt 255 500 8 431 500 255 500
2022/2025:2 Styrelsen Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
Jörgen Olsson 250 000 33 12/18/2025 8 250 000 250 000
Markus Petäjäniemi (via Lemape AB) 37 500 33 12/18/2025 1 237 500 37 500
Lars Seiz 100 000 33 12/18/2025 3 300 000 100 000
Jane Lundgren Ericsson 100 000 33 12/18/2025 3 300 000 100 000
Ing-Marie Andersson Drugge 25 000 33 12/18/2025 825 000 25 000
Michael Mattsson (f d styrelseledamot) 19 057 33 12/18/2025 628 865 19 057
Totalt 531 557 17 541 365 531 557
2022/2025:1 f.d. VD, numera styrelseledamot Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
Henrik Ager 50 000 33 12/18/2025 1 650 000 50 000
Totalt 50 000 1 650 000 50 000
2022/2026 Ledning och nyckelpersoner Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
Övriga nyckelpersoner och anställda 100 000 40 5/29/2026 4 000 000 100 000
Totalt 100 000 4 000 000 100 000
2023/2027:1 Ledning och nyckelpersoner Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
Övriga nyckelpersoner och anställda 248 000 42,8 5/19/2027 10 614 400 264 400
Totalt 248 000 10 614 400 264 400
2023/2027:2 fd arbetande styrelseordförande, numera VD. Antal aktier* Lösenkurs* Lösen t o m SEK om inlösta Antal teckningsoptioner*
Jörgen Olsson 125 000 42,8 5/19/2027 5 350 000 125 000
Totalt 125 000 5 350 000 125 000
Total likvid (SEK) till Copperstone vid full teckningsoptionslösen 73 406 365,0
Total möjlig utspädning (teckningsoptioner), antal aktier 2 326 556,5
Total möjlig utspädning (konvertibler), antal aktier 920 505,0
Totalt utestående antal aktier Copperstone 90 080 342,0
Total möjlig utspädning från teckningsoptioner och konvertibler 3,48%
*) antal aktier, optioner och lösenkurs har räknats om till följd av sammanläggning av aktier under 2023.