Skip to content

Så redovisar vi

Sedan 2021 dokumenterar vi vårt arbete ur ett hållbarhetsperspektiv och sätter samtidigt ramarna för kommande års hållbarhetsarbete. 2021 ringade vi dessutom in sju fokusområden inom miljö, sociala förhållanden och styrning.

viscaria-7

Områdena har kartlagts som de mest väsentliga för Viscaria att arbeta med, där vi också har störst möjlighet att göra skillnad som bolag. För varje fokusområde finns antagna hållbarhetsmål som vägleder hur arbetet utformas och uppföljningen görs.

Målen revideras löpande när Viscarias verksamhet utvecklas och andra typer av data kan komma att bli relevanta. Insamlad data och den utveckling som sker rapporteras i hållbarhetsrapporten i vår årsredovisning.

Samverkan med intressenter

Viscarias hållbarhetsarbete ska präglas av trovärdighet, legitimitet och relevans, därför är dialogen med våra intressenter viktig. Under 2021 hade vi dialog med representanter från interna och externa intressenter; medarbetare, leverantörer, styrelse, ledningsgrupp, investerare och lokalsamhället. Grupperna deltog dels genom enkätundersökningar, dels via intervjuer och öppna samråd. Dessutom har vi en löpande daglig dialog med medarbetare, deltar vid mässor, håller regelbundna styrelsemöten och arrangerar återkommande investerardagar.