Skip to content
Vattenrening är en av de viktigaste miljöfrågorna vid gruvdrift. Viscaria har tillsammans med vattenreningsföretaget Teollisuuden Vesi skapat en pilotanläggning för vattenrening, som testar vilken reningsgrad Viscaria kan uppnå i Viscarias gruvverksamhet. De initiala testerna har visat banbrytande goda resultat.

Vattenreningstesterna drivs i en så kallad pilotanläggning, som har anslutits till den befintliga Viscariagruvan. Idag är gruvans gångar och schakt fyllda med vatten från den tidigare driften på 1980- och 90-talen, och via pilotanläggningen renas upp till 100 m3 per timme av det vatten som strömmar ut från gruvan. De första testerna visar att 95-99 procent av föroreningarna från metallerna zink, koppar och uran fångas upp av reningsanläggningen. Det är ett banbrytande gott resultat både i ett svenskt och globalt perspektiv.

Vattenreningspilot_webb

  1. På 40 meters djup i ett öppet schakt som står i kontakt med resten av gruvsystemet, finns en pumpningsanläggning som transporterar gruvvattnet vidare upp till marknivå.
  2. Här går vattnet först igenom ett antal sandfilter och en justering av pH-balansen. Därefter är vattnet nästan helt partikelfritt.
  3. Nästa steg är att leda vattnet igenom stora behållare som innehåller en jonbytande massa. Här binds specifika joner av zink, uran och koppar som Viscaria vill rena.
  4. När reningsmassorna är mättade regenereras de med saltsyra och vatten som genomgått omvänd osmos. Slammet tas sedan om hand och hanteras på ett miljöanpassat sätt.

 

Viscaria pilottestar ny teknik för vattenrening

I filmen beskriver Viscarias tidigare Hållbarhetschef Anders Lundkvist pilotanläggningen genom vattenreningens olika steg.