Skip to content

Viscaria

I ett gruvdistrikt som räknas bland världens främsta, ligger Viscaria koppargruva. Intill löper välutvecklad infrastruktur som är anpassad för transporter av malm, medan tillgången på lokal vattenkraft garanterar en stabil och miljövänlig energiförsörjning. Sammantaget bidrar geografi, logistik och elförsörjning till goda förutsättningar för att återöppna Viscaria koppargruva.

Information

Var:
Kiruna

Typ:
Brownfieldområde, underjordsgruva

Status:
Bearbetningskoncession, miljötillståndsansökan väntas

Kända tillgångar:
93 miljoner ton kopparförande berg

Mineraler:
Cu-Fe (Koppar-Järn)

Viscaria - en återstart med drömläge

Sedan 1990-talet har världens efterfrågan på koppar fördubblats, vilket innebär att Viscarias tillgångar efterfrågas igen. Tidigare prospekteringar visade att Viscariafyndigheten innehöll 3 miljoner ton kopparförande berg. De senaste årens prospekteringsborrningar tyder på att Viscaria innehåller 93 miljoner ton kopparförande berg och kommer initialt att kunna producera cirka 30 000 ton koppar per år. Den inhemska efterfrågan på närproducerad koppar i Europa väntas öka. När Viscariagruvan öppnar igen kan den bli en av de största kopparproducenterna i norra Europa.

 • 30000 ton

  förväntad årlig kopparproduktion

 • 93 miljoner ton

  kopparförande berg (uppskattat)

 • över 110 km

  kärnborrning genomförd

Viscaria - från efterfrågan till färdig produkt

Spela
Video thumb - Viscaria - from demand to finished product

Miljötillstånd och tillståndsprocess

Rectangle

I Sverige regleras all gruvverksamhet av tillståndsprocesser, från undersökningstillstånd till miljötillstånd och markanvisning. I maj 2024 meddelade Mark- och miljödomsolen vid Umeå Tingsrätt att Viscaria erhållit miljötillstånd för verksamheten i och runt Viscariagruvan. I väntan på att domen ska vinna laga kraft har bolaget även fått verkställighet kring vissa praktiska förberedelsearbeten på Viscariaområdet. I tillståndsportalen på vår webbplats beskriver vi arbetet med miljötillståndsansökan. Här finns också alla offentliga handlingar knutna till miljötillståndsansökan tillgängliga att läsa eller ladda ned.

Tidplan Viscaria

Från bearbetningskoncession till gruvdrift. Såhär ser tidplanen ut för återöppnandet av Viscariagruvan.

2021

 • Regeringen beviljar bearbetningskoncession V kr nr 7

2022

 • Miljötillståndsansökan lämnas in till MMD 30 mars
 • Planering för anläggning, industri och logistik
 • Viscariapassagen byggs – en bro över E10 som underlättar inpassering på området

2023

 • MMD kungör miljötillståndsansökan 24 maj
 • Markanvisning erhålls för Viscaria
 • Skriftväxling mellan parterna
 • Syn inför huvudförhandling ägde rum 29 september

2024

 • Huvudförhandling hålls i Kiruna 30 januari – 21 februari
 • Möjligt beviljat miljötillstånd med verkställighetsförordnande i april
 • Ett beviljat miljötillstånd kan överklagas till MMÖD, därefter till Högsta domstolen
 • Avvattning av underjordsgruva
 • Förarbeten avseende infrastruktur startar

2025

 • Vattenreningsverk och slamdeponi byggs
 • Arbete med anläggning av bangård och mellanlager
 • Byggnation av anrikningsverk, sandmagasin och infrastruktur inleds

2026

 • Fortsatt byggnation av anrikningsverk, sandmagasin och infrastruktur
 • Möjlig brytning av rågods
 • Första kopparkoncentratet från egen anläggning
 • Produktion vid anrikningsverk startar

Gruvprocess

gruvbild_Viscaria

Nästan 1 km under markytan. Så långt når borrhålen i Viscariagruvan. Och det är bara början.

Fyndigheten

Viscarias gruvfyndighet är uppdelad på tre zoner och sträcker sig 4 kilometer i horisontell riktning. Vertikalt är malmkropparna kartlagda ned till 800 meters djup. Många av gruvgångarna som finns bevarade från tidigare underjordsbrytning kommer att kunna repareras och användas igen om gruvan återöppnas. Då kommer  dessutom gruvans infrastruktur att byggas ut för att nå alla delar av fyndigheten. I Viscarias regi planeras gruvbrytningen ske i både dagbrott och under jord.

Viscarias gruvzoner

Logistik och infrastruktur

Pilotanlaggning med tekniker

Infrastruktur och logistik är avgörande för Viscarias framtida verksamhet. Allt ifrån att tömma den befintliga Viscariagruvan på vatten till bygget av ett nytt sandmagasin, försörjning av elkraft och anläggning av Viscarias anrikningsverk är beroende av en noggrann infrastrukturplanering.

Elkraft

Vattenfall kommer att installera ett ställverk för 130 kV som ska försörja Viscaria med elkraft till en effekt av 70 MW. Från ställverket transformeras spänningen till ett elnät som försörjer gruva, anrikningsverk och övrig infrastruktur, ned till de spänningsnivåer som behövs i produktionen.

Vägar och upplagsytor

Under byggnadsfasen utformas industriområdet med upplagsytor, parkeringar, entreprenörskontor och avfallshantering som är särskilt anpassade för en effektiv bygglogistik. När Viscariagruvan går vidare in i driftfas kommer infrastrukturen att anpassas till produktions behoven.

Dammar

Anrikningssand är en biprodukt från anriknings-processen som kommer att hanteras i dammar. Sanden pumpas till ett nytt sandmagasin där vattnet dräneras och pumpas vidare till klarningsmagasinet. Dammarna konstrueras som dränerande uåtdammar, vilket är den mest stabila konstruktionsmetoden som finns.

Vattenhantering

Vattnet som varit i kontakt med anrikningssanden hamnar slutligen i klarningsmagasinet. Härifrån pumpas det antingen tillbaka in i anrikningsverket, eller till vatten-reningsverket. En mindre mängd går vidare för bräddning till den intilliggande vattenrecipienten Pahtajoki och Luossajärvi. Allt vatten som går till recipienten kommer först att renas. Vattenreningsanläggningen kommer att ha en kapacitet på 1000 m3 per timme.

Kopparkoncentrat - slutprodukten från Viscarias verksamhet

Copperstone_220825_1394_5500x2068

Den viktigaste slutprodukten från Viscarias gruvverksamhet är kopparkoncentratet. I sin färdiga form transporteras det vidare till smältverk där det smälts och sedan raffineras och omvandlas till råkoppar. Råkoppar kan sedan formas till komponenter som är viktiga i samhället, exempelvis ledningar, kablar, elektronikkomponenter och rör för distribution av dricksvatten. Egenskaper som god elektrisk ledare och värmeledare, i kombination med stark motståndskraft mot korrosion gör kopparkoncentrat till en oumbärligt produkt för tillverkning av komponenter som används inom elektronik, bygg- och fordonsindustrin.