Skip to content

Gruvplanering

Nästan 1 km under markytan. Så långt når borrhålen i Viscariagruvan. Och det är bara början.

Gruva-3D_liten.png

Fyndigheten

Viscarias gruvfyndighet är uppdelad på tre zoner och sträcker sig 4 kilometer i horisontell riktning. Vertikalt är malmkropparna kartlagda ned till 800 meters djup. Många av gruvgångarna som finns bevarade från tidigare underjordsbrytning kommer att kunna repareras och användas igen om gruvan återöppnas. Då kommer dessutom gruvans infrastruktur att byggas ut för att nå alla delar av fyndigheten. I Viscarias regi planeras gruvbrytningen ske i både dagbrott och under jord.

Viscaria är en så kallad öppen fyndighet, vilket innebär att dess bortre gränser i vertikal och horisontell riktning inte är kartlagda ännu. Därför fortsätter prospekteringar och undersökningar parallellt med arbetet för att återöppna gruvverksamheten.

Viscarias gruvzoner

pWaMiG_Q-min.jpeg

Viscaria ska vara en gruva med minimal miljö- och klimatpåverkan.

Genom vattenrening, effektiv resursanvändning samt modern infrastruktur- och gruvteknik ska påverkan från gruvdriften i Viscaria bli minimal.

Tidplan Viscaria

Från bearbetningskoncession till gruvdrift. Såhär ser tidplanen ut för återöppnandet av Viscariagruvan.

2021

 • Regeringen beviljar bearbetningskoncession V kr nr 7

2022

 • Miljötillståndsansökan lämnas in till MMD 30 mars
 • Planering för anläggning, industri och logistik
 • Viscariapassagen byggs – en bro över E10 som underlättar inpassering på området

2023

 • MMD kungör miljötillståndsansökan 24 maj
 • Markanvisning erhålls för Viscaria
 • Skriftväxling mellan parterna
 • Syn inför huvudförhandling ägde rum 29 september

2024

 • Huvudförhandling hålls i Kiruna 30 januari – 21 februari
 • Möjligt beviljat miljötillstånd med verkställighetsförordnande i april
 • Ett beviljat miljötillstånd kan överklagas till MMÖD, därefter till Högsta domstolen
 • Avvattning av underjordsgruva
 • Förarbeten avseende infrastruktur startar

2025

 • Vattenreningsverk och slamdeponi byggs
 • Arbete med anläggning av bangård och mellanlager
 • Byggnation av anrikningsverk, sandmagasin och infrastruktur inleds

2026

 • Fortsatt byggnation av anrikningsverk, sandmagasin och infrastruktur
 • Möjlig brytning av rågods
 • Första kopparkoncentratet från egen anläggning
 • Produktion vid anrikningsverk startar