Skip to content

Yttranden och bemötanden

Innan en ansökan om miljötillstånd kungörs så skickas den på remiss till centrala myndigheter. Därefter kan intressenterna komma in med kompletteringsförslag, eller meddela att de bedömer ansökan som komplett. När domstolen bedömer att miljötillståndsansökan är komplett så kungörs den, därefter är det dags för processens nästa fas – skriftväxlingen. I den här fasen har sakägare, myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Innan huvudförhandling har Viscaria förelagts att komplettera miljötillståndansökan utifrån både domstolens frågeställningar och myndigheternas och sakägarnas inkomna yttranden. Via den här sidan finns alla dokument i inkomna yttranden, samt Viscarias kompletteringar och slutliga bemötande inför huvudförhandlingen i Viscarias miljötillståndsansökan. Huvudförhandlingen hålls i februari 2024.

Inkomna överklaganden i mål M 954-22

När tidsfristen löpte ut vid midnatt 28 maj 2024 hade klagan från flera parter inkommit, inklusive Viscaria. Här finns alla enskilda överklaganden att läsa. 

Domstolens beslut

6 maj 2024 meddelade Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt att Copperstone/Viscaria erhållit miljötillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria. Här finns beslutet att läsa.

Yttranden inkomna efter avslutad domstolsförhandling

Dom angående miljötillstånd uppskjuten till den 6 maj 2024 kl 13:00. Handläggningen har försenats med anledning av ett sent inkommet yttrande från Länsstyrelsen i Norrbotten.

Yttranden inkomna efter 10 november fram till huvudförhandling

De yttranden som kommer in under den här perioden bemöts under huvudförhandlingen i Viscarias miljötillståndsansökan. Förhandlingen, som inleds 30 januari 2024, hålls i Kiruna.

Yttranden inkomna under skriftväxlingens förlängda svarstid 31 augusti – 4 oktober

När svarstiden för sakägare och allmänhet är avslutad kan Länsstyrelsen begära förlängd svarstid. I Viscarias miljötillståndsansökan gällde den förlängda svarstiden till 4 oktober 2023, varefter Viscaria hade möjlighet att besvara inkomna frågor fram till 10 november. Här finns yttranden samt Viscarias svar och kompletteringar som skickats till Mark- och miljödomstolen under den förlängda svarstiden. En av bilagorna i dessa handlingar innehåller information som är belagd med sekretess. Detta dokumentet är därför inte tillgängligt.

Yttranden inkomna efter kungörelse i maj 2023

När ansökan om miljötillstånd är kungjord inleds den första delen av skriftväxlingen. I den här fasen kan myndigheter, sakägare och allmänhet lämna synpunkter på ansökan. För Viscarias ansökan löpte den här delen av skriftväxlingen ut 30 augusti 2023. Via länken finns alla dokument som kommit in under perioden, att läsa eller ladda ned.

Yttranden och kompletteringar innan kungörelsen av Viscarias miljötillståndsansökan

När Viscaria lämnat sin miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i mars 2022 hade sakägare möjlighet att komma med kompletteringsförslag och rekommendationer om tillägg i ansökan. Här finns sakägares kompletteringsyttranden och Viscarias kompletteringar att läsa eller ladda ned.

Kontakt

Viscaria_Porträtt_0172 Foto: Fredric Alm

Peter Wihlborg

Miljö- och hållbarhetschef