Skip to content

Integritetspolicy

1. Introduktion

Gruvaktiebolaget Viscaria (publ), Org. nr. 556704–4168 (“Viscaria”, “vi”, “r” eller “oss”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig som:

  • besöker vår webbplats;
  • kontaktar Viscaria för att prenumerera på information från Viscaria t. ex. pressmeddelande, bevakning av lediga tjänster via vår karriärportal, för att få aktiekursinformation eller beställa tryckt information via vår webbplats eller på annat sätt;
  • kommunicerar med oss till exempel via formulär på vår webbplats eller via e-post; samt
  • kommer i kontakt med Viscaria i ditt arbete eller uppdrag hos någon av våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

I den här integritetspolicyn beskrivs vilka personuppgifter Viscaria, i sin roll som personuppgiftsansvarig, samlar in om dig, och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

I den här integritetspolicyn används termen ”behandling” för alla behandlingsaktiviteter som involverar dina personuppgifter, inklusive t.ex. insamling, hantering, lagring, delning, tillgånganvändning, överföring och radering av personuppgifter.

Med ”tillämplig dataskyddslagstiftning” avses all lagstiftning och reglering, inklusive sådan reglering som utfärdats av den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att skydda individers grundläggande rättigheter och friheter, och särskilt deras rätt till personlig integritet avseende behandlingen av deras personuppgifter. Detta inkluderar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) samt lagar och reglering som kompletterar GDPR.

Med ”personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Gruvaktiebolaget Viscaria (publ), Org. nr. 556704–4168, Viscariavägen 10, 98 199 Kiruna, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter så som framgår av den här integritetspolicyn.

3. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter från:

  • Dig själv, när du lämnar uppgifter till oss eller vi samlar in dem från dig, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats.
  • Andra källor, som bl.a. kan innefatta information från allmänt tillgängliga källor och från våra leverantörer i syfte att (i) bekräfta information som du har lämnat till oss, (ii) uppdatera information vi har om dig eller (iii) erhålla information om dig.

Du kan alltid avstå ifrån att lämna frivillig information till oss. En del personuppgifter är dock nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig vissa av våra tjänster eller ha affärskontakter med din arbetsgivare. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kan det hindra oss från att tillhandahålla dig vissa av våra tjänster eller prestera i enlighet med vad du förväntar dig av oss.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

4.1  Utvärdera och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Vi samlar in och lagrar IP-adresser, platsdata, webbläsartyp, operativsystem och annan information kring ditt användande av vår webbplats, inklusive historik över de sidor du besöker. Detta gör vi för att vi ska kunna anpassa oss efter våra besökares behov. Vi kan även komma att använda din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server, för att administrera vår webbplats samt för att analysera trender, spåra besökares aktivitet och samla in bred demografisk information som hjälper oss att identifiera våra besökares preferenser.

För statistiska ändamål lagrar vi information om hur många individuella användare vi har på vår webbplats och hur ofta dessa individuella användare besöker vår webbplats. Vi samlar in och lagrar denna information för att få bättre förståelse för våra besökares behov och intressen så att vi kan utveckla och förbättra webbplatsen i framtiden. För mer information om vår användning av kakor, läs vårt avsnitt om avsnitt 5 nedan.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
IP-adress.
Uppgifter om IT-utrustning.
Loggdata.
Användargenererad data.
Samtycke. Vi samlar in information genom användning av kakor baserat på ditt samtycke. För mer information om vår användning av kakor, läs avsnitt 5 nedan.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
N/A
Lagringstid
Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt, dock längst 2 år. Tidsperiod för lagring av varje enskild kaka framgår närmare av avsnitt 5 nedan.

4.2  Hantera dina ärenden i samband med att du kontaktar oss

Den information som du tillhandahåller oss när du hör av dig till oss (t.ex. när du har frågor om Viscaria) lagras och behandlas för att vi ska kunna hantera ditt ärende hos oss på ett så bra sätt som möjligt. Vi behandlar personuppgifterna för att besvara din fråga, omhänderta din synpunkt eller hantera ditt ärende.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
Kontaktuppgifter
Identitetsuppgifter
Din kommunikation
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt berättigade intresse av att svara på dina frågor på ett så effektivt sätt som möjligt och för att vi ska kunna erbjuda dig den hjälp du behöver.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
N/A
Lagringstid
Dina personuppgifter lagras i ett år efter att ditt ärende hos oss har avslutats.

4.3  Säkerställ att enbart behöriga personer vistas på Viscarias anläggningar

Vi behandlar ditt namn, information om företaget du representerar, in- och utresetider från platsen och i vissa fall kontaktuppgifter och fotografering. Under ditt besök kan även in- och utresetider och positionering registreras inom området (t. ex. om det finns olika zoner). På Viscarias anläggningar som använder kameraövervakning (markeras med informationsskyltar på respektive anläggning) kan vi behandla foton av och/eller kan du bli filmad

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
Namn
Personnummer
In- och utresetider
Kontaktuppgifter
Foto
Din plats
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättliga förpliktelser enligt lagen om elektronisk personalliggare. Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som rör arbetsmiljön och som är utformade för att säkerställa att endast personer med nödvändiga kvalifikationer får tillträdde till vissa områden på arbetsplatsen. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt berättigade intresse av att veta vem som har tillgång till Viscarias anläggningar.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
N/A
Lagringstid
Dina personuppgifter lagras i tre år efter ditt besök på Viscarias anläggningar

4.4  Fullgöra förpliktelser under avtal med din arbetsgivare eller uppdragsgivare, administrera avtal, förhandling eller annat samarbete, eller hantera kunders, leverantörers och samarbetspartners önskemål

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, adress, titel, roll och beskrivning av arbetsuppgifter samt andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå det ändamål som beskrivs ovan. T.ex. i dokumentation relaterad till avtal som Viscarias har med din arbets- eller uppdragsgivare, vid kontakter via e-post, eller genom publicering på Viscarias intranät eller i annan media i syfte att tillgängliggöra dessa personuppgifter primärt för Viscarias anställda.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
Namn
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Adress
Titel
Roll
Beskrivning av arbetsuppgifter
Andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå ändamålen
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra förpliktelser under avtal, administrera avtal, förhandling eller annat samarbete, hantera kunder, leverantörers och samarbetspartners önskemål.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
N/A
Lagringstid
Personuppgifter lagras under den period vi har förpliktelser gentemot din arbetsgivare eller uppdragsgivare eller förpliktelser gentemot våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Uppgifterna sparas dock inte längre än två år.

4.5  För att ge kapitalmarknaden och allmänheten information om Viscaria, skicka ut inbjudningar till Viscaria kapitalmarknadsdagar och andra arrangemang samt för att administrera och genomföra sådana arrangemang (inklusive besök på Viscaria anläggningar)

I samband med dina kontakter med Viscaria där du företräder investerare, potentiella investerare, finansiella institutioner, aktie- och kreditanalytiker på ”köpsidan” och ”säljsidan” eller i egenskap av journalist eller politiker kan vi komma att behandla dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
Namn
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Roll och beskrivning av arbetsuppgifter
Andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs ovan
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla information om Viscaria, skicka inbjudningar inför kapitalmarknadsdagar och andra arrangemang samt av att skapa och upprätthålla relationer med beslutsfattare.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
N/A
Lagringstid Dina personuppgifter lagras tills du meddelar oss att du inte längre önskar motta ytterligare information från oss.

4.6  Skapa och upprätthålla relationer med beslutsfattare inom lokala regionala och centrala styrande politiska organ

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att skapa och upprätthålla relationer med beslutsfattare inom lokala regionala och centrala styrande politiska organ.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
Namn
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Roll och beskrivning av arbetsuppgifter
Andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs ovan
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att skapa och upprätthålla relationer med beslutsfattare inom politiska organ.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
N/A
Lagringstid
Personuppgifterna lagras under den period relationen med beslutsfattare pågår, om en beslutsfattare inte längre innehar sitt uppdrag kommer dessa uppgifter löpande raderas.

4.7  Fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att fastställa, utöva och försvara våra rättsliga anspråk (t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess).

Vi kan även komma att behandla ditt personnummer och/eller samordningsnummer om vi anser att det är nödvändigt för att fastställa, utöva och försvara våra rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter Rättslig grund
Kontaktuppgifter
Brottsuppgifter
Geografiska uppgifter
Identitetsuppgifter (inklusive personnummer/samordningsnummer)
LoggdataInloggningsuppgifter
Användargenererad information
Din kommunikation
Andra uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla det angivna syftet
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt berättigade intresse av att fastställa, utöva och försvara våra rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess.
Undantag för särskilda kategorier av personuppgifter
Särskilda kategorier av personuppgifter, inklusive brottsuppgifter, behandlas enbart för att fullgöra vårt berättigade intresse av att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.
Lagringstid
Personuppgifterna lagras under den period det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara det rättsliga anspråket. Personuppgifter som behandlas i detta syfte lagras inte längre än 10 år från att den rättsliga processen har avslutats.

5. Mottagare som vi delar dina personuppgifter med

5.1 Andra personuppgiftsansvariga

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med andra. Mottagaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inte annat anges av oss.

Mottagare Ändamål Rättslig grund
Myndigheter (t.ex. Polismyndigheten och Skatteverket)
Revisorer, rådgivare, juridiska ombud och liknande företräder
Att fullgöra potentiella rättsliga förpliktelser som vi är föremål för, t.ex. i samband med begäranden från myndigheter eller vid andra rättsliga begäranden. Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Myndigheter (inklusive domstolar) Revisorer, rådgivare, juridiska ombud och liknande företräder Attfastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att hantera och försvara rättsliga förpliktelser t.ex. i samband med en tvist.
Bolag som ingår i Viscaria-koncernen Att dela vår IT-infrastruktur med bolag inom Viscaria-koncernen. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att dela vår IT-infrastruktur med bolagen inom Viscaria-koncernen.

5.2  Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter överför vi personuppgifter till externa parter, t.ex. till tjänsteleverantörer som vi har anlitat eller användning av gemensamma IT-resurser inom Viscaria-koncernen. Dessa parter levererar tjänster inom bl.a. följande områden: IT (t.ex. datalagring) och Support (t.ex. support av IT-infrastruktur). Dessa externa parter utgör personuppgiftsbiträden åt Viscaria och får enbart behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner inte för sina egna ändamål. Viscaria är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som de externa parterna utför på våra vägnar.

I undersökningssyfte och för statistiska ändamål förbereder vi anonyma, aggregerade eller generiska data i flera olika syften, som har listats ovan. Eftersom vi anser att du inte rimligtvis kan identifieras utifrån denna information kan vi komma att dela informationen med externa parter såsom våra partners, annonsörer, branschorganisationer, media och/eller allmänheten. För att säkerställa en hög trygghets- och säkerhetsnivå tillämpar vi dock ett restriktivt förhållningssätt.

5.3  Lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Viscaria använder leverantörer som innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES (s.k. ”tredjeländer”). Dessa överföringar är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster. Viscaria har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer som innehåller bestämmelser som skyddar dina personuppgifter på ett lämpligt sätt i samband med sådana tredjelandsöverföringar.

Överföringar av personuppgifter utanför EU/EES behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR. Skyddet för personuppgifter i samband med överföringar utanför EU/EES säkerställs antingen genom (i) Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, (ii) genom de rättssäkerhetsgarantier som Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses, SCC) erbjuder eller (iii) att leverantören har anslutit sig till EU-U.S Data Privacy Framework. Skyddet kompletteras med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och anonymisering/pseudonymisering.

Om du har några frågor om Viscaria överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES, kontakta oss gärna via kontaktuppgifterna som finns angivna i slutet av den här integritetspolicyn. Du har rätt att erhålla en kopia av all dokumentation som visar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter vid en överföring till ett tredjeland.

Klicka här för att läsa mer om tredjelandsöverföringar.

6. Dina rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du särskilda rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du är välkommen att skicka förfrågningar om utövandet av dina rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns angivna nedan.

Du har under vissa omständigheter rätt att utöva följande rättigheter:

Tillgång Du kan begära att vi bekräftar huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet kan du få tillgång till personuppgifterna och ytterligare information som rör behandlingen (t.ex. ändamålen med behandlingen). Du har också rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
Gör invändningar mot viss behandling Du har, av skäl som avser din specifika situation, rätt att göra invändningar mot sådan behandling av personuppgifter som avser dig, om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse. I så fall kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina personuppgifter som är baserad på ett berättigat intresse, om vi inte kan visa att vårt berättigade intresse överväger ditt integritetsintresse eller att behandlingen är nödvändig för att hantera eller försvara våra rättsliga anspråk.
Rättelse Du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som avser dig.
Radering Du kan under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade, t.ex. när personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål de samlades in för.
Begränsning av behandling Du har under vissa omständigheter ätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att enbart omfatta lagring. Detta gäller t.ex. om behandling är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas.
Återkalla samtycke Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller i den utsträckning behandling är baserad på ditt samtycke.
Dataportabilitet Du har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss. Du har även rätt att begära att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (i de fall det är möjligt).

Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter.

Inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål avseende Viscaria behandling av personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet. För mer information besök behörig myndighets webbplats. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. Du kan läsa mer om hur du lämnar ett klagomål till IMY här.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@viscaria.com.

8. Ändringar av den här integritetspolicyn

Den här integritetspolicyn kan komma att ändras. Du kommer att bli underrättad på lämpligt sätt när ändringar görs i den här integritetspolicyn såvida ändringarna inte är icke-materiella eller obetydliga.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast [2023-11-01].