Skip to content

Viscaria har målet att driva en ansvarsfull gruvdrift med trovärdighet och transparens som drivkrafter. När Viscariagruvan återtas i drift blir Viscarias främsta bidrag att leverera ansvarsfullt producerad koppar – en nyckelmetall i samhällets omställning till förnybar energi. Viscaria har kartlagt de områden inom hållbarhet som är mest väsentliga att arbeta med, där vi också har störst möjlighet att göra skillnad som bolag. För varje fokusområde finns antagna hållbarhetsmål som vägleder i arbetet – hur det utformas och uppföljningen görs. Insamlade data och löpande utveckling rapporteras i den årliga hållbarhetsrapporten som ingår i Viscarias årsredovisning.

Vattenrening Anders Lundkvist

Framtidssäkrad gruvdrift

Effektiv vattenhantering och cirkulära flöden är viktiga aspekter i Viscarias arbete för en framtidssäkrad gruvdrift. När vi återöppnar en gruva som varit i drift förut, ger det möjlighet att rena vattendrag som förorenats av tidigare verksamheter. Att verksamheten återtas på befintligt industriområde innebär att  Viscaria behöver ta mindre mängd orörd mark i anspråk. Vår ambition är att nyttja materialet som bryts i hög grad, och optimera möjligheterna till reMining – dvs. att ta vara på metaller i redan bruten malm.

george-kantartzis-aPvfBBoV_9Y-unsplash

Klimat och energi

Viscaria ska bidra i samhällets omställning till fossilfri elförsörjning och minskad global klimatpåverkan. Det bidraget kommer framför allt ske genom framställningen av koppar, som är en viktig komponent i samhällets omställning. Ett annat viktigt mål i Viscarias verksamhet är att bygga energieffektiva processer i gruvproduktionen, med strävan mot att bara använda el från fossilfria källor.

Gammelskog2-freepic_Julia-Volk-700x467.jpg

Främja biologisk mångfald

Genom ekologisk kompensation och återskapande av habitat kan Viskaria minska sin påverkan på djur och natur. Samtidigt ökar det chanserna för rödlistade arter att överleva. Redan idag arbetar Viscaria med att samla in relevant data, för att säkerställa att de habitat som påverkas av verksamheten vid Viscariagruvan kompenseras eller åtgärdas på korrekt sätt.

En schysst arbetsgivare för alla

En schysst arbetsgivare för alla

Viscarias medarbetare är bolagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt för oss att erbjuda en säker, trivsam och utvecklande arbetsplats för alla. En bra arbetsmiljö innebär både att risken för ohälsa och skador minimeras och att bolagets medarbetare ska trivas och ha möjlighet att utvecklas. Arbetsmiljön ska ha ett öppet klimat och alla anställda ska behandlas jämlikt och med respekt.

KIRUNAGALAN

Bidra till lokal samhällsutveckling

Viscaria har en stark koppling till staden Kiruna och dess historia. Här har många av bolagets medarbetare vuxit upp och det finns en naturlig nära koppling till skola, näringsliv och gemenskap. När Viscariagruvan tas i drift beräknas det skapa cirka 250 arbetstillfällen, där målbilden är att många framtida anställda också kommer att bo och leva i Kiruna. För oss är det därför viktigt att bidra till detta lokalsamhälle och dess fortsatta utveckling.

COP bild personal gruppbild Tove Johan 211203 foto F Alm

Hållbart företagande

En förutsättning för Viscarias fortsatta utveckling är att vi bedriver en ekonomiskt hållbar verksamhet. Vi ser ödmjukt på uppgiften att förvalta de tillgångar som finns i bolaget, med hänsyn till finansiella, miljömässiga och sociala värden.

Anna Tyni framför dator

Etiska affärer

Viscarias uppförandekod grundar sig i FN Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö samt arbets- och anställningsförhållanden. Det innebär att vi arbetar för att vår verksamhet och våra affärspartners följer principerna och arbetar aktivt för att upprätthålla dem.

Copperstone investerardagar 2021

Intressentdialog och omvärldsanalys

Viscarias hållbarhetsarbete ska präglas av trovärdighet, legitimitet och relevans, därför är dialogen med våra intressenter viktig. Vi för en aktiv dialog med både interna och externa intressenter om viktiga hållbarhetsfrågor. Dialog med de olika intressentgrupperna förs genom den dagliga verksamheten, styrelsemöten och investerardagar, deltar i mässor, via samråd samt genom de olika lokala samhällsengagemangen. Intressentdialogen och omvärldsanalysen är en viktig del i utvecklingen av bolagets hållbarhetsarbete och visar på hur vi – genom våra fokusområden – möter de förväntningar som finns på ett relevant och effektivt sätt.