Skip to content

Valberedningen

En valberedning utses varje år av de största aktieägarna i enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman. Instruktionen gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt instruktionen för valberedningen ska valberedningen inför årsstämman eller i förekommande fall inför extra bolagsstämma föreslå följande:

  1. förslag till styrelsemedlemmar;
  2. förslag till styrelsearvoden;
  3. förslag till revisor;
  4. förslag till revisorsarvode;
  5. förslag till ordförande på årsstämman; och
  6. förslag till instruktioner/riktlinjer för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen 2023/2024

Valberedningen, utsedd enligt instruktionen för valberedningen, består av representanter från de tre största aktieägarna i Viscaria per den 1 september varje år, vilket för år 2023 är följande:

  • Håkan Eriksson (JOHECO AB), valberedningens ordförande
  • Thomas von Koch (TomEnterprise AB)
  • Håkan Roos (RoosGruppen AB)

Per Colleen, styrelseordförande i Gruvaktiebolaget Viscaria medverkar såsom sammankallande i valberedningens arbete och samordnar informationsutbyte mellan valberedning och styrelse.