Skip to content

Riskhantering

Framåtriktade uttalanden

Nyhetsmeddelanden, presentationer, offentliga kommentarer och liknande från Gruvaktiebolaget Viscaria (publ) (”Bolaget”) och dess ledande befattningshavare kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden ger uttryck för tro, förväntningar eller åsikter och är till sin natur förenade med kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer, varav många är utanför Bolagets kontroll, då uttalandena är avhängiga framtida händelser och omständigheter. Uttalandena kan bland annat relatera till framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, såsom tolkningar av aktuella eller tidigare utforskningsresultat, Bolagets strategi, planer och mål, eller till förväntningar eller avsikter från Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och Bolagets faktiska resultat eller prestationer kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalats i sådana framåtriktade uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på några tolkningar eller framåtblickande uttalanden utan att själv göra en bedömning. Utöver vad som följer av kraven i Nasdaqs tillämpliga regelverk och andra tillämpliga lagar och regler avsäger sig Bolaget uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden till följd av ny information, framtida händelser, bedömningar eller liknande omständigheter.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mineralutforskning är en högriskverksamhet med hög avkastning, där endast ett fåtal av utvärderade projekt leder till utveckling av gruvor. Prospekteringsresultaten utvärderas kontinuerligt av företaget och det finns ingen garanti för att prospektering av mineraliseringar leder till kommersiell produktion.

Det finns ingen garanti för att Bolaget kan generera tillräckligt med medel för att finansiera fortsatt verksamhet. Om Bolaget misslyckas med att generera medel vid rätt tidpunkt kan det leda till uppskjutna utforskningar eller projekteringar, nerskalade eller avslutade verksamheter eller andra negativa effekter. En mer detaljerad beskrivning av företagets risker och osäkerhetsfaktorer finns i den senaste årsredovisningen, som finns tillgänglig här.