Skip to content

Beslut vid årsstämman den 7 maj 2024

Regulatoriskt

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 7 maj 2024 kl. 16.00 avhållit årsstämma i Aurora Kultur & Kongress i Kiruna.

Beslut

Nedan framgår en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, (i) att årligt arvode till envar av styrelseledamöterna (som inte har en anställning i Bolaget) ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor, att årligt arvode till vice styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 250 000 kronor samt att årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 300 000 kronor, (ii) att årligt arvode för ledamöter i Bolagets revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per utskottsledamot, (iii) att årligt arvode för ledamöter i Bolagets ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per utskottsledamot, och (iv) att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden.

Det beslutades om omval av Markus Petäjäniemi (tillika vice styrelseordförande), Henrik Ager, Ing-Marie Andersson Drugge, Sven-Erik Bucht, Jane Lundgren Ericsson, Jörgen Olsson och Lars Seiz som styrelseledamöter, samt om omval av Per Colleen som styrelseordförande.

Det beslutades vidare att till revisor, genom omval, utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordning i syfte att ändra Bolagets företagsnamn till Gruvaktiebolaget Viscaria samt, för det fall företagsnamnet Gruvaktiebolaget Viscaria inte är möjligt att registrera hos Bolagsverket, att ändra Bolagets företagsnamn till i första hand Viscaria Mining AB, i andra hand till Viscariagruvan AB och i tredje hand till Viscaria Kiruna AB, och att som konsekvens ändra bolagsordningen i enlighet därmed. Det beslutades vidare om ändring av bolagsordningen i syfte att bland annat fasa ut kallelsebestämmelser i Bolagets bolagsordning som nu, när Bolagets aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, följer av lag och även att uppdatera Bolagets bolagsordning med anledning av lagändringar och i övrig göra vissa förtydliganden.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om antagande av riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare, att gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar att anta nya riktlinjer, dock som längst fram till årsstämman 2028. Det beslutades vidare att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 20 procent av det vid bolagsstämmans beslut registrerade antalet aktier i Bolaget. Det värde som Bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget genom (i) riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget Copperstone Incentive AB (”Dotterbolaget”), samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till utvalda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Skälet till att emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att alltid verka för Bolagets positiva utveckling då dessa innehar ledande befattningar eller nyckelpositioner i Bolaget och därmed utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta verksamhet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholms officiella kurslista under en period om tio (10) handelsdagar som slutar dagen innan Bolagets årsstämma den 7 maj 2024, multiplicerat med 1,5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kunna ske från och med den 7 maj 2027 till och med den 1 december 2027. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Vidare beslutade årsstämman att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst 500 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner (eller av dessa personer helägda bolag) i Bolaget.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien till ledande befattningshavare ska utföras eller kontrolleras av en oberoende värderingsexpert, eller ske på basis av dennes värdering.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget kommer utspädningen till följd av det beslutade incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, inte överstiga 1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (ej inkluderat utspädningen som kan bli till följd av Bolagets befintliga incitamentsprogram). Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 000 000 kronor.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta verkställande direktör Jörgen Olsson, +46 (0) 703 420 570, jorgen.olsson@copperstone.seinfo@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 18.35 CEST.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett bolag som skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt växande team av erfarna medarbetare ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscariagruvan innehar Copperstone ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market (ticker COPP).