Skip to content

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad

Regulatory

Kiruna 1 november 2019

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad.

VDD0203 påträffar betydande koppar och guldmineralisering

VDD0204 påträffar betydande koppar och koboltmineralisering

VDD0205 har avslutats prematurt på 929,3m djup, okulärt förefaller det ha påträffat sporadisk koppar/järnmineralisering mellan 863-894 meter, 250 meter under tidigare känt hål VDD0195

“Bäste aktieägare, vi är stolta över att leverera dessa fantastiska ytnära borresultat i den världsklassjurisdiktion såsom Kiruna och Sverige erbjuder.”, kommenterar VD Michael Mattsson.

VDD0203 och VDD0204 har analyserats och mottagits av ALS; resultaten har sammanställts av Copperstone och verifierats av kvalificerad person (QP).

Sammanfattning:

  • VDD0203 påträffade [email protected]%Cu från 26m i längdriktningen, inkluderande [email protected]%Cu och 0.25g/t guld från 39m i längdriktningen.
  • VDD0204 påträffade koppar i A zonens huvudzon och liggvägg vid tre skärningar, [email protected]%Cu inkluderande [email protected]%Cu från 60m och ytterligare [email protected]%Cu från 112m. Den tredje innebar [email protected]%Cu från 122m.
  • Härutöver, har VDD0204 påträffat betydande koboltzoner [email protected]%Co från 62m och [email protected]%Co från 122m.
  • Det första borrhålet på D-zonen, VDD0205, avslutades vid 929,3m på den norra linsen, okulärt påträffat järn och kopparmineralisering bl a mellan 888-893m. Bolaget inväntar de kemiska resultaten.
  • Det andra hålet på D-zonen, VDD0206, är påbörjat på den södra linsen, och planeras till 700m. Hålet förväntas avslutas under andra halvan av november.

Sammanfattning av VDD0203:

VDD0203 borrades från hängvägg till liggvägg på A-zonens mineralisering. Det är ett så kallat tvillinghål till det historiska hålet D-3166 som påträffat [email protected]%Cu från bergytan.

VDD0203 kemiska resultat innebar [email protected]%Cu, från 26m i längdriktningen, såväl verifierar som potentiellt utökar den historiska D-3166 på Viscarias huvudzon A. Borrhålsskärningen inkluderar [email protected]%Cu och 0.25g/t guld från 39m i längdriktningen.

Sammanfattning av VDD0204:

VDD0204 betecknas som ett bonushål (utöver de på förhand överenskomna tre hålen under Sunstones geologiska överlämningssession). Huvudsyftet var att undersöka en ytnära koppar/koboltpotential på A-zonen.

VDD0204 borrades 25m nordöst om de historiska borrhålen. Borrhålet påträffade Viscarias huvudzon A och även liggväggsmineraliseringen:

Sammanfattning av VDD0205:

Målet har framgångsrikt träffats, med sporadisk okulär järnsten tillsammans med rik kopparkis mellan 863m till 894m i längdriktningen. Vi sänder endast borrkärnor som ser ut att bekräfta betydande borrhålsskärningar.

Konklusion och nästa steg:

  • A-zonsborrningarna verifierar tillförlitligheten i historisk data, och även potential för ytnära guld och kobolt.
  • A-zonen har historiskt påvisat betydande guldmineralisering på den södra djupa delen. Den ytnära potentialen har tidigare inte studerats i detalj för guld och kobalt.
  • Det är väldigt uppmuntrande att bekräfta betydande guld och koboltpotential även ynära, även om det är ett tidigt stadium.
  • När D-zonsborrningarna är avslutade planerar vi att påbörja fas 2 på A-zonen.
  • Fas 2 på A-zonen förväntas bland annat ha som mål att uppgradera de ytnära kopparresurserna samt närmare definiera potentialen inom guld och kobolt.

“Viscaria utgör utan tvekan en av de mest intressanta projekten i Sverige, där vi har ett flertal attraktiva bas- och ädelmetaller såsom koppar, järn, guld och kobolt. Vårt tekniska team växer och Copperstone är i en mycket god position att påbörja genomförbarhetsstudierna.”, kommenterar projektgeolog Maurice Zongo.

“Jag är synnerligen tillfreds med det pågående borrkampanjen vid vår framtida Viscariagruva och inte minst imponerad hur detta företag sköts. Utöver de överenskomna hålen från Sunstones geologiska överlämning identifierade vårt tekniska team en ytnära möjlighet inom koppar och kobolt, vilken erhöll styrelsens välsignelse och VDD0204 var ett faktum.“ , kommenterar VD Michael Mattsson.

Se bifogad pdf för fullständig information.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 1 november 2019 kl 12.55 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kvalificerad person

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som relaterar till framtida händelser eller framtida utveckling och som återspeglar Copperstones aktuella förväntningar och antaganden. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar Copperstones aktuella bedömningar och är baserade på antaganden som för närvarande är tillgängliga för Bolaget. Investerare uppmanas vara medvetna om att dessa framåtblickande uttalanden varken är löften eller garantier och att risker och osäkerheter kan medföra att framtida resultat skiljer sig betydligt från förväntat. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Bolagets aktuella bedömning och förutom såsom börskraven förevisar åtar sig Bolaget inget förpliktigande att kontinuerligt uppdatera eller justera dessa i syfte att återspegla nya händelser eller omständigheter. Vänligen notera att borrhålsskärningar uppges såsom kärnborrade och är inte korrigerade för sann tjocklek då malmkropparnas utseenden inte ännu är helt kända.

Attachment