Skip to content

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Regulatory

Idag den 27 november 2018 hölls extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Godkännande av förvärv av samtliga aktier i Avalon Minerals Viscaria AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Avalon Minerals Viscaria AB från Sunstone Metals Ltd. Som Bolaget tidigare kommunicerat är förvärvet även villkorat av att Bolaget erhåller finansiering om minst 80 000 000 kronor. Noterades att 99,99 procent av aktierna och rösterna på stämman röstade för beslutet och att 0,01 procent lade ner sin röst.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B mot betalning med apportegendom. Bemyndigandet är endast avsett för fullgörandet av erläggandet av den del av köpeskillingen avseende aktierna i Avalon Minerals Viscaria AB som består av aktier i Bolaget och gäller i tillägg till det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman 2018. Noterades att 99,99 procent av aktierna och rösterna på stämman röstade för beslutet och att 0,01 procent lade ner sin röst.

Beslut relaterade till styrelsen
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och genom nyval utse Malcolm Norris till styrelseledamot. Således består styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Michael Mattsson, Chris McKnight, Niclas Löwgren, Ann Zetterberg, Petter Tiger och Malcolm Norris.

Malcolm Norris, född 1959, har en MSc i geologi och en master i Applied Finance och är medlem av Australian Institute of Company Directors (MAICD) samt Fellow Australian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM). Malcolm Norris är VD för Sunstone Metals Ltd. Malcolm Norris är även styrelseledamot i Sunstone Metals Ltd och Magmatic Resources Ltd. Malcolm Norris har 30-års erfarenhet från gruvindustrin och även omfattande erfarenhet av företagsledning, mineralprospektering samt affärsutveckling.

Bolagsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018, dvs. med 100 000 kronor till ordinarie ledamot och 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade även att arvodet till den nyvalda styrelseledamoten ska prorateras i förhållande till tjänstgöringsperioden under tiden från den extra bolagsstämman intill slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, +46(0)580-88890, eller ordförande Michael Mattsson, +46 705 739 777; e-mail: info@copperstone.se, michael.mattsson@copperstone.se eller se www.copperstone.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 klockan 22:00 CET.

Om Copperstone

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar på bas- och ädelmetallprospektering i närheten av det internationellt kända Skelleftefältet. Copperstone har tre bearbetningskoncessioner, Svartliden K nr. 1 (36ha), Eva K nr. 1 (34ha), och Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) samt en portfölj av undersökningstillstånd i Copperstoneområdet och Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Attachment