Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Regulatory

Danderyd den 14 maj 2019

Idag den 14 maj 2019 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Convendums lokaler på Regeringsgatan 48 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat
Bolagsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansresultaträkningen och att disponibla vinstmedel om cirka 3.346.800 kr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100.000 kr till ordinarie ledamot samt 150.000 kr till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsen disponerar 600.000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor
Valberedningen har bestått av Björn Israelsson (ordf), Michael Mattsson, Ann Zetterberg Littorin, Petter Tiger och Graham Ascough fr o m 8 mars. Valberedningens förslag till styrelse, som beslutades av bolagsstämman: Ann Zetterberg (omval), Michael Mattsson (omval), Malcolm Norris (omval), Petter Tiger (omval), Sven-Erik Bucht (nyval) och Gregory Hall (nyval).

Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister i den svenska regeringen mellan 2014–2019. Riksdagsledamot 2010–2019. Dessförinnan kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda. Bucht har även varit VD, försäljningschef och förvaltningschef.

Gregory Hall är bergsingenjör samt verkställande direktör och ledamot i Alligator Energy Ltd, ett australiskt mineralprospekteringsföretag. Han har tidigare arbetat för LKAB Malmberget och har mer än 30 års erfarenhet som bl.a. gruvchef och gruvingenjör.

Bolagsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Annika Wedin.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska emitter aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, genomföra strategiskt motiverade förvärv, infria tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget och/eller bredda ägandet i Bolaget.

Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga verkställande direktören att vidta mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Beslut om införande av incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade enligt framlagt förslag att införa incitamentsprogram genom i) riktad emission av högst 6.000.000 teckningsoptioner till ett Bolagets dotterbolag Argo AB (”Dotterbolaget”) samt ii) godkännande av erbjudande av / överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet på i huvudsak följande villkor: En teckningsoption berättigar till en B-aktie till ett lösenpris om 1,13 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid fullt utnyttjande skulle erhålla 6.780.000 kronor. Teckningsoptionernas löptid är 3 år och föranleder en maximal utspädning 1,4%. Teckning sker mot betalning av optionspremium baserat på oberoende marknadsvärdering av Optionspartner genom Black & Scholes värderingsmodell.

Deltagare i incitamentsprogrammet är ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Bolaget.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Ann Zetterberg Littorin till ordförande.

För ytterligare information, kontakta VD Michael Mattsson, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: michael.mattsson@copperstone.se; info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 maj 2019 kl 19:30 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och ägande i Nordic Iron Ore AB) samt kobolt. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment