Skip to content

Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Regulatory

Danderyd den 20 november 2019

Copperstones, av Bergsstaten beviljade, undersökningstillstånd för Sandberget 500 ligger fast sedan Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm den 19 november 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd i ärendet.

Samtliga undersökningstillstånd avseende Copperstoneprojektet (Sandberget 200, 300, 400 och 500) är giltiga till och med år 2022.

”Vi välkomnar förstås beslutet och uppskattar den skyndsamma handläggningen. Vi analyserar för närvarande Copperstoneprojektet i Arvidsjaur tillsammans med vår huvudägare Sunstone med avseende på nya geofysiska och geologiska prospekteringsmål. Samtidigt pågår vår borrkampanj i Kiruna för fullt och Kati Oy flyttade tidigt i natt borriggen på Viscaria till VDD0207, som siktar in mellan VDD0195 och VDD00205 på den norra linsen. VDD0206 på södra linsen har framgångsrikt avslutats efter 829 meter, drygt 100 meter längre än planerat efter att ha påträffat, vad som från en okulär bedömning förefaller vara två längre borrhålsskärningar av kopparkis/kopparkisådror i järnsten.”

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 20 november 2019 kl 16.35 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som relaterar till framtida händelser eller framtida utveckling och som återspeglar Copperstones aktuella förväntningar och antaganden. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar Copperstones aktuella bedömningar och är baserade på antaganden som för närvarande är tillgängliga för Bolaget. Investerare uppmanas vara medvetna om att dessa framåtblickande uttalanden varken är löften eller garantier och att risker och osäkerheter kan medföra att framtida resultat skiljer sig betydligt från förväntat. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Bolagets aktuella bedömning och förutom såsom börskraven förevisar åtar sig Bolaget inget förpliktigande att kontinuerligt uppdatera eller justera dessa i syfte att återspegla nya händelser eller omständigheter. Vänligen notera att borrhålsskärningar uppges såsom kärnborrade och är inte korrigerade för sann tjocklek då malmkropparnas utseenden inte ännu är helt kända.

Attachment