Skip to content

Företrädesemission om cirka 24 MSEK, åtaganden och garantier om 70%

Regulatory

Danderyd 6 juni 2019

Detta pressmeddelande får inte släppas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd är helt eller delvis delvis föremål för juridiska restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Copperstone Resources AB (publ). För ytterligare information, se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") beslutade den 6 juni 2019 med bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2019 att utfärda nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Copperstone. Emissionen är på omkring 24 MSEK före transaktionskostnader, vilka uppskattas till 1,5 MSEK och till största del kommer att betalas i aktier. Copperstone har erhållit teckningsåtaganden och garantier uppgående till 70 procent av Företrädesemissionen.
Av Emissionslikviden ska i första hand, 75% upp till maximalt 15 MSEK, användas för reglering av den kvarvarande skulden till Sunstone Metals Ltd (“Sunstone”) avseende förvärvet av Viscaria, ett strategiskt förvärv som tillför 609 000 ton JORC 2012-kompatibla kopparresurser till Copperstone. När det gäller återstoden av kontantskulden till Sunstone kommer cirka 5,4 MSEK, inklusive ränta, att konverteras till aktier under juli 2019. Återstående medel från nyemissionen kommer att användas för att öka de planerade kärnborrningsaktiviteterna och det pågående arbetet med miljöstudier.

Huvudvillkoren för nyemissionen:

• Aktieägare i Copperstone har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per åtta (8) existerande aktier, vilket ger en teckningskvot på 1:8. Totalt kommer cirka 52 332 021 nya aktier att utfärdas.
• Teckningskursen är 0,46 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 24 MSEK (före emissionskostnader).
• Avstämningsdag för nyemissionen är 13 juni 2019 och teckningsperioden löper från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019.
• Aktierna handlas utan rätt att delta i nyemissionen från och med den 12 juni 2019. Den sista dagen för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 11 juni 2019. Teckningsrätter kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 17 juni 2019 till och med den 27 juni 2019.
• Teckningsåtaganden i nyemissionen (från huvudägare och styrelsen) motsvarar 6,6 procent av företrädesemissionen. Därtill är 63,4 procent av företrädesemissionen garanterad av ett konsortium som erhåller ersättning (kontant eller aktier) på marknadsmässiga villkor.

Bakgrund och ytterligare information

Copperstone följer den beslutade arbetsplanen för Viscaria och styrelsen anser att det – i synnerhet givet dagens attraktiva värdering – ligger i de nuvarande aktieägarnas intresse att i första hand vända sig till dem för finansiering. Alla intäkter utöver amorteringen till Sunstone, förväntas användas för markundersökningar, främst en betydande del av den 22 km borrkampanj som planeras för de närmaste 18-24 månaderna. En borrentreprenör förväntas kontrakteras inom kort för att borrningarna ska kunna påbörjas under första hälften av juli. Detta givet godkända arbetstillstånd.

Bolaget kommer i detta skede att fokusera på Viscaria, för att komplettera dokumentationen till ansökan om miljötillstånd för återstart av gruvan. Under juli kommer Sunstone att besöka Sverige och Europa för att ta aktiv del i den geologiska planeringen av Copperstoneprojektets nästa steg.

Fullständig information om erbjudandet finns i investeringsmemorandumet som publiceras inom kort.

Preliminär tidtabell

   
11 juni -19 Sista datum för handel med aktier inklusive rätt att delta i nyemissionen.
12 juni -19 Första handelsdag i aktier exklusive rätt att delta i nyemissionen.
13 juni -19 Registreringsdatum, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken på denna dag kommer att få teckningsrätter som ger rätt att delta i nyemissionen.
17 juni-27 juni -19 Handel med teckningsrätter.
17 juni-1 juli -19 Anmälningsperiod.
3 juli -19 Beräknat datum för offentliggörande av det preliminära resultatet av nyemissionen.
   

"Nya Copperstone konsoliderar och mobiliserar för en allt större borrkampanj på Viscarias A-zon, B-zon, D-zon, 101 och 107. Utan Sunstone, inget Viscaria. Jag är tacksam för aktieägarnas stöd för att kunna slutföra förvärvet och åter fokusera på utvecklingen av verksamheten. Kontakterna med berörda parter i regionen har varit positiva och vi ser goda möjligheter för långsiktig samexistens i området. Vår ambitiösa vision att bli nästa betydande skandinaviska basmetallföretag känns alltmer realistisk”, säger Michael Mattsson, VD Copperstone.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones webbplats, www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons ombud, 21:30 CEST den 6 juni 2019.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett publikt företag som är föremål för handel med ticker COPP B på NASDAQ First North (Stockholm). Certifierad rådgivare är Augment Partners AB, info@augment.se, 08-505 65 172. Bolaget är inriktat på prospektering av bas- och ädelmetall i närheten av de internationellt erkända gruvområdena Kiruna och Skelleftefältet i norra Sverige. Dessutom äger Bolaget tillstånd i gruvregionen Bergslagen, i centrala Sverige.

Attachment