Skip to content

Copperstones företrädesemission fulltecknad; förbättrar finansiell position med 24 MSEK

Regulatory

Danderyd 10 juli 2019

Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) förbättrar sin finansiella position med 24 MSEK (före transaktionskostnader) I samband med den fulltecknade företrädesemissionen.

Resultatet i företrädesemissionen:

  • 30.355.325 nya aktier, motsvarande 58 procent av företrädesemissionen, tecknades med teckningsrätter;
  • 21.976.696 nya aktier, motsvarande 42 procent av företrädesemissionen, tecknades utan teckningsrätter (varav aktier motsvarande ca 6,8 MSEK tecknades av investerare som även lämnat in garantiförbindelser);

Bolaget tillförs ca 16,5 MSEK i likvida medel och ca 7,5 MSEK kvittas mot skulder. Totalt sett förbättrar därmed Bolaget sin finansiella position med ca 24 MSEK före kontant transaktionskostnad om ca 1,3 MSEK. I syfte att optimera projektutvecklingen har styrelserna för Sunstone och Copperstone överenskommit att justera det justerade köpeavtalet (Share Sale and Purchase Agreement) till följande: Copperstone amorterar 10 MSEK av företrädesemissionslikviden, Sunstone konverterar ca 5,7 MSEK till nyemissionskurs, och kvarvarande skuld till Sunstone är nu endast 5 MSEK (icke inkluderande kontant tilläggsköpeskilling vid godkänt miljötillstånd avseende Viscaria).

Företrädesemissionen har ökat Bolagets aktiekapital med 5.233.202,1 SEK. Antalet aktier har ökat med 52.332.021 nya aktier av serie B. Efter företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier I Copperstone till 470.988.191. Utspädningen för aktieägare som inte deltog i emissionen var 11%.

Handel i så kallade Betalda Tecknade Aktier (BTA)

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North kommer att ske till dess att registrering skett vid Bolagsverket. Denna registrering förväntas ske under juli 2019. Leverans av nya aktier sker så snart som möjligt, varefter sedvanlig handel såsom ordinarie aktier av serie B på Nasdaq First North kommer att ske.

“Nya Copperstone har tillhandahållit våra aktieägare en unik möjlighet att deltaga i våra tillväxtplaner på kort- och medellångsikt. Med 14 gånger mer koppar (av högre klass) i Bolaget jämfört med vår senaste framgångsrika företrädesemission på 0.41 kr/aktie, vill vi rikta vår tacksamhet till våra befintliga aktieägare i en tuff småbolagsmarknad. Sunstone konverterar ytterligare fordran till aktier. Så snart arbetstillståndet på Viscaria är godkänt kommer vi att mobilisera kärnborrningsriggen. Copperstone ser härnäst även fram emot att introducera vårt företag till kvalificerade internationella investerare.”

För ytterligare information, kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl 15.05 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Attachment